top of page

Klachtenregeling

Er is ten aanzien van het kantoor een klachtenregeling van kracht, zoals vermeld in artikel 6.28 van de verordening op de advocatuur. Zie onderstaande link.

Verder zijn de navolgende algemene voorwaarden en privacy verklaring van kracht. Klik op de button om naar de downloads van de documenten te gaan.
•    Privacy verklaring 
•    Algemene voorwaarden
•    Kantoorklachtenregeling
•    Uitleg klachten en geschillen regeling

Derdengelden

Van der Klei Advocatuur & Mediation ontvangt geen derdengelden in de zin van de verordening op de advocatuur. Van der Klei Advocatuur & Mediation is dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Onder geen enkele omstandigheid zal van Van der Klei Advocatuur & Mediation derdengelden ontvangen op de kantoorrekening.

Waarneming

Gedurende langere afwezigheid en niet vanwege vakantie van mr G. Judith van der Klei zal haar praktijk worden waargenomen door collega mr. Sabine Merhottein, eveneens kantoorhoudende te Bloemendaal. Het kantoor van mr. Sabine Merhottein is gevestigd op het adres Bloemendaalseweg 163 I, te 2061 CJ in Bloemendaal.

Beroepsaansprakelijkheid

I. Van der Klei advocaat en mediator is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid
overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van
Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval uit
hoofde van de door Van der Klei advocaat en mediator gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico dat in het desbetreffende geval krachtens de polis voor rekening van Van der Klei advocaat en
mediator komt.
II. Van der Klei advocaat en mediator is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
III. Alle invorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt in verband met door Van der
Klei advocaat en mediator verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is
verstreken na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met
het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

De voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid. De hoogte van de dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering is momenteel € 500.000,- per aanspraak per jaar met een maximum van € 1.000.000,- voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar. 

VDK Kantoor Bennebroek
VDK Kantoor uitzicht
Mr. G.J. van der Klei
VDK Kantoor Bennebroek
VDK Kantoor aan de Meerweg
bottom of page