top of page
Hoe voorkom je langslepende
en kostbare procedures?

Bij mediation treedt mr. G.J van der Klei op als procesbegeleider. Mediation is een vorm van geschillenbeslechting, waarbij partijen onder begeleiding van een mediator zelf tot de oplossing van hun geschil komen. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Wel voorziet zij partijen van de relevante juridische informatie en helpt zij op die manier partijen bij het vinden van de best mogelijke oplossing. De mediator draagt zelf geen oplossing aan en is ook geen adviseur.

Een groot voordeel van mediation is dat het partijen de mogelijkheid biedt om in overleg afspraken te maken, waarbij ook ruimte is voor creatieve en constructieve oplossingen. Een oplossing door partijen zelf bedacht en ingevuld is makkelijker na te leven dan oplossingen die door een derde als bijvoorbeeld de rechter zijn opgelegd.

Los van het feit dat de overleg afspraken beter uitvoerbaar zijn, is het vaak financieel ook aantrekkelijker en voordeliger om voor mediation te kiezen, dan allebei een advocaat in te schakelen.

Voetstappen in het zand op het strand
Twee damherten in het duingebied
Belangrijke pijlers bij
mediation zijn:

verantwoordelijkheid
Partijen zullen zich inzetten om te trachten een oplossing te vinden. Zij zullen zich inzetten om kwesties bespreekbaar te maken en de hiervoor relevantie informatie ter beschikking te stellen.
 

vrijwilligheid
Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en kan op elk moment worden beëindigd indien een van de partijen of de mediator dat wenst. 
 

geheimhouding
Partijen verklaren vooraf geheimhouding en zullen alle gebeurtenissen, alsmede gespreksverslagen, en alle informatie die zowel mondeling als schriftelijk tijdens de mediation naar voren komt niet gebruiken dan alleen tijdens de mediation.
 

deskundigen
Partijen kunnen andere deskundigen bij de mediation betrekken om adviezen uit te brengen. Deze deskundigen zullen ook tekenen voor geheimhouding.
lopende procedures
Indien er procedures bij de rechtbank aanhangig zijn gemaakt zal de rechtbank verzocht worden deze zaken aan te houden, gedurende de mediation.
 

gedragsregels
Partijen gaan respectvol met elkaar om. Zijn bereid naar elkaar te luisteren en elkaar uit te laten praten. Partijen zullen zich onthouden van acties dan wel gedragingen die de mediation bemoeilijken. Ook zijn beide partijen bereid water bij de wijn te doen voor het vinden van een passende oplossing.
 

vaststellingsovereenkomst
Nadat partijen overeenstemming bereikt hebben, zullen de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. 

Een kikker is een haak met twee uitsteeksels, oftewel ‘vleugels’ die vaak op de rand van de boot is gemonteerd. Aan een kikker kun je een lijn bevestigen.

Wil je met mij in gesprek over wat ik voor jouw persoonlijke situatie kan betekenen

Neem gerust contact op!

bottom of page